Nên Biết

Quân đội nhân dân là gì?

Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ …

Phòng thủ dân sự là gì?

Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ  đất nước bao  gồm các biện pháp phòng, chống chiến tra…

Động viên quốc phòng là gì?

Động viên quốc phòng là tổng thể các hoạt động và biện pháp huy động mọi nguồn lực của đất nước h…

Khu vực phòng thủ là gì?

Khu vực phòng thủ là bộ phận hợp thành phòng thủ quân khu, bao gồm  các hoạt động về chính trị, t…

Động viên cục bộ là gì?

Động viên cục bộ  là biện pháp huy động mọi nguồn lực của một hoặc một số địa phương trong tình t…

Tình trạng chiến tranh là gì?

Tình trạng chiến tranh  là trạng thái xã hội đặc biệt của đất nước được tuyên bố từ khi Tổ quốc b…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào