Đáp án câu hỏi các cơ quan, tổ chức nào sau đây không thuộc hệ thống tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam ?

  


Các cơ quan, tổ chức nào sau đây không thuộc hệ thống tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam ?

a. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

b. Bộ Tổng Tham mưu

c. Tổng Cục Chính trị

d. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

Đáp án A

 Đáp án câu hỏi các cơ quan, tổ chức nào sau đây không thuộc hệ thống tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam ?

Mới hơn Cũ hơn