Các cơ quan, tổ chức nào sau đây không thuộc hệ thống tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam ?

 


Các cơ quan, tổ chức nào sau đây không thuộc hệ thống tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam ?

a. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

b. Bộ Tổng Tham mưu

c. Tổng Cục Chính trị

d. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

Xem đáp án tại đây!

Mới hơn Cũ hơn