Quân đội nhân dân Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào?

 


Quân đội nhân dân Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào?

Quân đội đặt dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam xuyên suốt từ khi thành lập đến nay là thực tiễn sinh động, không thể phủ nhận. Song, các thế lực thù địch coi đây là mục tiêu cơ bản trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta. Vì thế, cần đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc này.

Tham khảo bài viết từ Tapchiqptd


Mới hơn Cũ hơn