Thông tư số 94/2021/TT-BQP về Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ.

 Thông tư ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ


Ngày 16/7/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 94/2021/TT-BQP về Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ.

Ban hành kèm theo Thông tư này Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng:TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021. Bãi bỏ Tiêu chuẩn 1822:2014, Trang phục Dân quân tự vệ; ban hành kèm theo Thông tư số 193/2014/TT-BQP ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm :

Mới hơn Cũ hơn