Xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã

 Xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã


Ngày 29/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 86/TWPCTT gửi các tỉnh, thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.


Theo đó, các tỉnh, thành phố xây dựng dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 31, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 1/10/2020. Trong đó, các địa phương tập trung tập huấn về kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai và từng bước trang bị công cụ, phương tiện cần thiết để đảm bảo hiệu quả, an toàn cho lực lượng xung kích; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật về tổ chức, nhiệm vụ và chế độ chính sách cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai.


Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai áp dụng bộ tài liệu tập huấn tạm thời cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, cụ thể giao cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố triển khai tập huấn cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã về bộ tài liệu đã được ban hành; phối hợp với một số tổ chức đoàn thể xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thấp đỏ, các cơ quan quân sự địa phương biên soạn nội dung chương trình và các bài giảng cụ thể cho sát với yêu cầu thực tiễn, điều kiện cụ thể tại địa phương để việc tập huấn cho lực lượng xung kích được hiệu quả.


Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ huy cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức tập huấn cho lực lượng xung kích trên địa bàn để sớm phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai ngay trong mùa mưa lũ 2021; rà soát kiểm tra việc kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã theo hướng dẫn ban hành tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, đôn đốc các địa phương hoàn thành dứt điểm việc kiện toàn chậm nhất ngày 15/8/2021.


Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố báo cáo Kế hoạch triển khai trước ngày 30/8/2021 và kết quả thực hiện định kỳ hàng quý (trước ngày 25 cuối tháng) về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (qua Văn phòng thường trực) để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ.


Thành Trung/BQP

Mới hơn Cũ hơn