Hướng dẫn mức chi cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Hướng dẫn mức chi cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn


Mức chi cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như phụ cấp kiêm nhiệm, tiền lương làm thêm giờ, công tác phí… sẽ được hướng dẫn cụ thể để đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.
Theo đó, dự thảo Thông tư nêu rõ các nội dung chi gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm cho công chức theo quy định của pháp luật; tiền lương chuyên gia, tiền công lao động hợp đồng vụ việc được huy động thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; chi thuê, mua sắm, sửa chữa tài sản; cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện thiết yếu và chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chi tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập, tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…

Diễn tập công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.


Đáng chú ý, dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể một số mức chi như sau: Phụ cấp kiêm nhiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.
Chi tiền lương làm thêm giờ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chi công tác phí, hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác phòng chống thiên tai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.

Chi tiền thưởng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy cấp bộ, Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện, xã đối với các tổ chức, cá nhân: Áp dụng mức chi tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua khen thưởng.

Chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa và Nghị định số 30/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…

Mới hơn Cũ hơn