Nhiệm vụ của thôn đội trưởng quy định từ ngày 01/07/2020

Nhiệm vụ của thôn đội trưởng quy định từ ngày 01/07/2020Nhiệm vụ:
a) Thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 4 Điều 20 Luật Dân quân tự vệ ;
b) Thực hiện nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.
Cụ thể tại khoản 4 Điều 20 Luật Dân quân tự vệ 2019:
Thôn đội trưởng có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chi bộ thôn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở thôn; quản lý, chỉ huy trực tiếp dân quân thuộc quyền; phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 22/11/2019 và Thông tư số 29/2020/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020.

www.dqtv.vn


Đơn vị liên kết:

Mới hơn Cũ hơn