Đối tượng bồi dưỡng kiến thức kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh cần tập trung vào:

 Đối tượng bồi dưỡng kiến thức kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh cần tập trung vào:


Học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học.

Đội ngũ cán bộ các cấp từ xã, phường.

Đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp bộ, ngành, đoàn thể từ trung ương đến cơ sở.

Đội ngũ cán bộ của các bộ, các ngành từ trung ương đến cơ sở.

Mới hơn Cũ hơn