Giải thích: Giải pháp để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh phải tăng cường:

 Giải thích: Giải pháp để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh phải tăng cường:a. Sự lãnh đạo của Nhà nước, quản lý của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ.

b.  Sự giám sát của quần chúng nhân dân và điều hành của cơ quan chuyên môn.

c. Sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp.

d. Sự điều hành quản lý của Nhà nước, giám sát của nhân dân.

Mới hơn Cũ hơn