GDQP&AN lớp 10, Thời kỳ Bắc thuộc hơn 1000 năm được tính từ

 GDQP&AN lớp 10, Thời kỳ Bắc thuộc hơn 1000 năm được tính từ:

Năm 179 trước Công nguyên đến năm 983.

Năm 184 trước Công nguyên đến năm 938.

Năm 197 trước Công nguyên đến năm 893.

Năm 179 trước Công nguyên đến năm 938.


Mới hơn Cũ hơn