Việc tính thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ do ai quy định? GDQP&AN lớp 11

 Việc tính thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ do ai quy định?

Việc tính thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định

a. Chủ tịch nước quy định

b. Thủ tướng Chính phủ quy định

c. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định

d. Thủ trưởng đơn vị quy định

Đáp án CMới hơn Cũ hơn