Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là mấy tháng?

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là mấy tháng?

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng

a. 18 tháng

b. 22 tháng

c. 24 tháng

d. 36 tháng

Đáp án C

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015


Mới hơn Cũ hơn