Đối tượng nào sau đây phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

 Đối tượng nào sau đây phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

a. Mọi công dân Việt Nam từ 18 đến 25 tuổi

b. Học sinh, sinh viên Việt Nam từ 20 đến 25 tuổi

c. Tất cả thanh niên Việt Nam từ 18 đến 25 tuổi

d. Công dân Việt Nam từ 18 đến 25 tuổi (hoặc 27 tuổi đối với công dân đã đào tạo cao đẳng, đại học)Mới hơn Cũ hơn