Việc miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến do ai hoặc cấp nào qui định?

Việc miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến do ai hoặc cấp nào qui định?

Việc miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến do Chính phủ quy định.

a. Bộ Quốc phòng quy định

b. Nhà nước quy định

c. Chính phủ quy định

d. Ủy ban nhân dân tỉnh quy định

Đáp án CMới hơn Cũ hơn