Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 có mấy Chương, Điều?

 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 có mấy Chương, Điều?

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 có 9 chương 62 điều

a. 9 chương 62 điều

b. 11 chương 71 điều

c. 10 chương 75 điều

d. 11 chương 77 điều

Đáp án A


Mới hơn Cũ hơn