Kiểm tra sức khỏe cho những người đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu là bao nhiêu tuổi?

 Kiểm tra sức khỏe cho những người đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu là bao nhiêu tuổi?

Kiểm tra sức khỏe cho những người đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu là 17 tuổi.

a. 16 tuổi

b. 17 tuổi

c. 18 tuổi

d. 19 tuổi

Đáp án B
Mới hơn Cũ hơn