Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là gì?

 Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là gì?

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân

a. Việc làm thường xuyên của mọi công dân

b. Là trách nhiệm quan trọng của mỗi công dân

c. Là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân

d. Là quyền lợi chính trị của mỗi công dân

Đáp án CMới hơn Cũ hơn