Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng?

 Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng?

Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ tháng hai mươi lăm trở đi thì được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng

a. Từ tháng thứ 22

b. Từ tháng thứ 25

c. Từ tháng thứ 27

d. Từ tháng thứ 30Mới hơn Cũ hơn