Tổ chức, thời gian, nội dung hội thi, hội thao Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Tổ chức, thời gian, nội dung hội thi, hội thao Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Trả lời:

1. Tại khoản 3 Điều 8 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định tổ chức, thời gian hội thi, hội thao như sau:

a) Bộ Quốc phòng tổ chức hội thi, hội thao toàn quốc 05 năm 01 lần;

b) Quân khu, tổng cục, quân chủng, binh chủng, binh đoàn, tập đoàn, tổng công ty tổ chức hội thi, hội thao cho lực lượng Dân quân tự vệ thuộc quyền 05 năm 01 lần;

c) Địa phương tổ chức hội thi, hội thao cho lực lượng Dân quân tự vệ thuộc quyền 05 năm 02 lần; 

d) Căn cứ tình hình, yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành Trung ương tổ chức hội thi, hội thao lực lượng tự vệ thuộc quyền cho phù hợp, ít nhất 05 năm 01 lần.

2. Tại khoản 4 Điều 8 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định: Nội dung do cấp tổ chức hội thi, hội thao quyết định.

Mới hơn Cũ hơn