Danh mục tài liệu, vật chất cơ bản bảo đảm cho tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Danh mục tài liệu, vật chất cơ bản bảo đảm cho tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định: Danh mục tài liệu, vật chất cơ bản bảo đảm cho tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập Dân quân tự vệ theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

Mới hơn Cũ hơn