Chiến thắng nào có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược dưới thời Lý?

 Chiến thắng nào có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược dưới thời Lý?

Chiến thắng nào có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược dưới thời Lý đó là Chiến thắng trên sông Như Nguyệt.

Chiến thắng nào có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược dưới thời Lý?

A. Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động.

B. Chiến thắng trên sông Bạch Đằng.

C. Chiến thắng trên sông Như Nguyệt.

D. Chiến thắng ở Ngọc Hồi – Đống Đa.

Đáp án: CMới hơn Cũ hơn