Kinh đô của Đại Việt dưới thời Lý, Trần và Lê sơ là gì?

 Kinh đô của Đại Việt dưới thời Lý, Trần và Lê sơ là gì?

Kinh đô của Đại Việt dưới thời Lý, Trần và Lê sơ là Thăng Long.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử Việt Nam từ buổi đầu thời phong kiến tự chủ, Thăng Long - Hà Nội luôn có một vị trí rất trọng yếu. ... Từ đây, Thăng Long trở thành Kinh đô của cả nước qua các vương triều Lý - Trần - Lê Sơ - Mạc và Lê - Trịnh.


Mới hơn Cũ hơn