Đơn vị chuyên môn dự bị là gì?

 


Đơn vị chuyên môn dự bị là gì?

Trả lời:

Đơn vị chuyên môn dự bị là loại hình đơn vị dự bị động viên được tổ chức, biên chế quân nhân dự bị có chuyên môn, nghiệp vụ và phương tiện, thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn.

Căn cứ theo Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Mới hơn Cũ hơn