Chuyên nghiệp quân sự là gì?

 


 Chuyên nghiệp quân sự là gì?

Trả lời

Chuyên nghiệp quân sự là nghề nghiệp chuyên môn tương ứng với chức danh trong biên chế Quân đội nhân dân.

Căn cứ theo Luật Lực lượng dự bị động viên 2019


Mới hơn Cũ hơn