Mẫu số 07 - Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng" về công tác Dân quân tự vệ

 Mẫu số 07 - Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng" về công tác Dân quân tự vệ


* Chú ý: Để xem đầy đủ chi tiết mẫu báo cáo vui lòng xem trên phiên bản máy tính.


Mẫu số 07 - Danh sách đề nghị tặng KNC "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng"

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày …….. tháng ….. năm …….

 

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP VŨ TRANG QUẦN CHÚNG”

(Kèm theo Tờ trình số: ... ngày... tháng ... năm … của……)

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu)

Thời gian công tác được tính để xét tặng Kỷ niệm chương

Đã nghỉ hưu

Ghi chú

Nam

Nữ

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

                       THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
                            (Ký tên, đóng dấu)

 


Mới hơn Cũ hơn