Mẫu số 06b - Khen thưởng đột xuất của cá nhân Dân quân tự vệ, Mẫu báo cáo thành tích Khen thưởng đột xuất của cá nhân Dân quân tự vệ

 Mẫu số 06b - Khen thưởng đột xuất của cá nhân Dân quân tự vệ, Mẫu báo cáo thành tích Khen thưởng đột xuất của cá nhân Dân quân tự vệ


* Chú ý: Để xem đầy đủ chi tiết mẫu báo cáo vui lòng xem trên phiên bản máy tính.Mẫu số 06b - Khen thưởng đột xuất của cá nhân


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm ……

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG)………..1

(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong……..)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ……………….

- Sinh ngày, tháng, năm: ………………….. Giới tính: …………………..

- Quê quán: …………………………….………………………………….

- Trú quán: ………………………….……………………………………..

- Cấp bậc... ……………………….……………………………………….

- Chức vụ (chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể): ………………………..…

- Đơn vị công tác: ….……………………………………………………..

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………….

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ..................................................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của Nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân...).

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP
TRÌNH KHEN THƯỞNG2
(Ký, đóng dấu) 

                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ3
                   (Ký, đóng dấu)

       XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG4
      (Ký, đóng dấu)

__________

1 Ghi hình thức, mức hạng đề nghị khen thưởng.

2 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp trình khen ký xác nhận, đóng dấu, ghi rõ họ, tên.

3 Ký, ghi rõ họ, tên cán bộ cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cá nhân lập thành tích xuất sắc đột xuất.

4 Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xác nhận cuối cùng đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.


Mới hơn Cũ hơn