Mẫu số 06a - Khen thưởng đột xuất của tập thể Dân quân tự vệ, Mẫu báo cáo thành tích Khen thưởng đột xuất của tập thể Dân quân tự vệ

 Mẫu số 06a - Khen thưởng đột xuất của tập thể Dân quân tự vệ, Mẫu báo cáo thành tích Khen thưởng đột xuất của tập thể Dân quân tự vệ


* Chú ý: Để xem đầy đủ chi tiết mẫu báo cáo vui lòng xem trên phiên bản máy tính.Mẫu số 06a - Khen thưởng đột xuất của tập thể

--------------ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ……. năm …..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH1
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……..2

(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong………..)

Tên đơn vị đề nghị khen thưởng và cấp trên trực tiếp

(Ghi rõ đầy đủ không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính về tổ chức của đơn vị, các tổ chức đảng, đoàn thể3.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của Nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân...).

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP
TRÌNH KHEN THƯỞNG3
(Ký, đóng dấu)

 

                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4
                             (Ký, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG5
(Ký, đóng dấu)

__________

1 Ghi hình thức, mức hạng đề nghị khen thưởng.

2 Cấp nào trình cấp đó xác nhận. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trình khen ký xác nhận, đóng dấu, ghi rõ họ, tên thủ trưởng xác nhận.

3 Thủ trưởng cấp trên trực tiếp quản lý tập thể lập thành tích xuất sắc đột xuất ký, ghi rõ họ, tên.

4 Cấp nào trình khen, Thủ trưởng đơn vị cấp đó xác nhận thành tích.

5 Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xác nhận cuối cùng đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.


Mới hơn Cũ hơn