Mẫu số 08 - Tờ khai tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng" về công tác Dân quân tự vệ

 Mẫu số 08 - Tờ khai tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng" về công tác Dân quân tự vệ


* Chú ý: Để xem đầy đủ chi tiết mẫu vui lòng xem trên phiên bản máy tính.

Mẫu số 08 - Tờ khai tặng KNC "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Tỉnh (thành phố), ngày …… tháng ….. năm …….

BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

 “VÌ SỰ NGHIỆP VŨ TRANG QUẦN CHÚNG”

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường): ……………………………

Bí danh:……………………………. Nam, nữ: ………………….……..

- Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………

- Quê quán: ……………………………………………………………..

- Nơi thường trú: ………………………………………………………….

- Ngày, tháng, năm nhập ngũ (tham gia phục vụ quân đội):........................

- Ngày, tháng, năm vào Đảng: …………………………………………..

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: ……………………………………

……………………………………………………………………………

          II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức v, đơn v

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Khen thưởng: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2. Kỷ luật: …….…………………………………………………………

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ CÁN BỘ XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

                NGƯỜI BÁO CÁO
              (Ký, ghi rõ họ và tên


Mới hơn Cũ hơn