Mẫu số 06. Bảng danh sách cấp phát phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

 Mẫu số 06. Bảng danh sách cấp phát phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP Mẫu số 06. Bảng danh sách cấp phát phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên

BỘ CHQS TỈNH…
BAN CHQS HUYỆN …

BẢNG DANH SÁCH CẤP PHÁT PHỤ CẤP CHO QUÂN NHÂN DỰ BỊ ĐÃ XP VÀO ĐƠN VỊ DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM……..

Biểu số: 647/QP-ĐV

Khổ 19 x 27

Số: …../……..

 

 

 

Số TT

Số Thẻ quân nhân dự bị

Họ và tên

Nơi cư trú, học tập, công tác

Đã xếp vào đơn vị dự bị động viên

Số tiền được hưởng

Ký nhận

Chuyên nghiệp quân sự

Đơn vị DBĐV

Ngày xếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng (bằng số)…………..…….. (bng chữ)…………..………………………………………

 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHQS XÃ...
(Chữ k
ý, đóng dấu)


Họ và tên

 

NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH
(Chữ k
ý)Cấp bậc, họ và tên

Ngày....tháng….năm....
CHỈ HUY TRƯỞNG
(Chữ ký, đóng dấu)Cấp bậc, họ và tên

 


Mới hơn Cũ hơn