Mẫu số 05. Biên bản sinh hoạt quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

 Mẫu số 05. Biên bản sinh hoạt quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP


 


 

Mẫu số 05. Biên bản sinh hoạt quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…
BAN CHQS ……………….
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./BB-…….

Địa danh, ngày tháng năm

 

BIÊN BẢN

Sinh hoạt quân nhân dự bđã xếp vào đơn vị dự bị động viên năm ....

 

Thời gian bắt đầu: …………………………………………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………

Chủ tọa: …………………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………

I. THÀNH PHẦN SINH HOẠT

1. Đại diện chính quyền địa phương

a) Họ và tên: …………………. Chức vụ: ……………………………

b) ……………………………………………………………….........

2. Đại diện Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ...

a) Họ và tên: ……………. Cấp bậc: …… Chức vụ: ……………………

b) ............................................................................................................

3. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ...

a) Họ và tên: ………………………. Chức vụ: ………………………

b) …………………………………………………………………

4. Quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên: ……………….(1)

II. NỘI DUNG

1. Nội dung sinh hoạt (2)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2. Chất lượng đơn vị

Chỉ tiêu QNDB được giao: ………….. (SQ: ………..; HSQ, BS: ……..); đã xếp: (SQ: ……..; HSQ, BS: ………..), cụ thể:

a) Đơn vị: ……….: Tổng số: ……… (SQ: …….; BS: ……..); đã xếp: …

b) Đơn vị: ……………………………………………………………

3. Quân nhân dự bị thay đổi trong năm

- Đã sắp xếp, bổ nhiệm: ……………..(SQ: ……….; HSQ, BS:………).

- Miễn nhiệm, giải ngạch: ……………..(SQ: ……….; HSQ, BS:………).

- Lý do khác: …………….……….…..(SQ: ……….; HSQ, BS:………).

4. Nhận xét

- Ưu điểm: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Tồn tại: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5. Ý kiến đề nghị

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Buổi sinh kết thúc vào ...... ngày tháng ... năm; biên bản được lập thành 03 bản: 01 bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, 01 bn gửi Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, 01 bản lưu tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã./.

 

THƯ KÝ
(Chữ ký)Họ và tên

CHỦ TỌA
(Chữ ký, đóng dấu)Họ và tên

*Ghi chú:

(1) Tổng số QNDB triệu tập, có mặt (sĩ quan; hạ sĩ quan, binh sĩ).

(2) Nội dung sinh hoạt (tóm tắt việc thực hiện nội dung sinh hoạt theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này).


Mới hơn Cũ hơn