Mẫu số 04. Sổ lĩnh phụ cấp trách nhiệm của cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

Mẫu số 04. Sổ lĩnh phụ cấp trách nhiệm của cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQPMẫu số 04. Sổ lĩnh phụ cấp trách nhiệm của cán bộ Khung B

1. Tờ bìa

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
----------

 

 

 

SỔ LĨNH PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM
CỦA CÁN BỘ KHUNG B

 

 

Số sổ: ………………………

Ký hiệu: ……………………

 

 

 

Ảnh 3 x 4

(Đóng dấu giáp lai)

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

- Cán bộ Khung B khi lĩnh phụ cấp trách nhiệm phải mang theo Sổ này và Sổ tổng hợp tình hình đơn vị dự bị động viên. Trường hợp cán bộ Khung B đủ điều kiện được hưởng phụ cấp trách nhiệm nhưng không trực tiếp đến nhận, nếu có lý do chính đáng, được ủy quyền cho người lĩnh thay; giấy ủy quyền phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) nơi cán bộ Khung B cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi cán bộ Khung B đang lao động, học tập, làm việc; việc ủy quyền không quá hai lần liên tiếp.

- Khi phát phụ cấp, người cấp phát phải đối chiếu Quyết định bổ nhiệm với Sổ lĩnh phụ cấp cấp trách nhiệm của cán bộ Khung B, ghi rõ họ tên và ký vào sổ.

Biểu số: 646/QP-BN Khổ 8 x 12

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

(3)

Ghi chú:

(1) Tờ bìa trước (mặt ngoài).

(2) Tờ bìa trước (mặt trong).

(3) Tờ bìa sau (mặt trong).

2. Nội dung bên trong

 

 

BỔ NHIỆM (HOẶC THAY ĐỔI)

 

THEO DÕI CẤP PHÁT

SLĨNH PHỤ CẤP

 

NGÀY THÁNG NĂM

SỐ QUYẾT ĐỊNH

CHỨC VỤ

MỨC  PHỤ CẤP

 

NGÀY CẤP

QUÝ NĂM

SỐ TIN

NGƯỜI CẤP PHÁT KÝ

- Họ và tên: ……………

- Năm sinh: ………………

- Nơi cư trú (công tác): ……

- Bổ nhiệm vào đơn vị DBĐV:

+ Chức vụ: ………………

+ Ngày bổ nhim: …………

+ Đơn v DBĐV: ………

Sổ này dùng để lĩnh phụ cấp hằng quý, có giá trtừ Quýnăm...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng ... năm 20...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN CHQS HUYỆN...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp bậc, họ và tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mới hơn Cũ hơn