Mẫu số 07. Báo cáo kết quả sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

 Mẫu số 07. Báo cáo kết quả sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP Mẫu số 07. Báo cáo kết quả sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Khung B

BỘ CHQS…….
BAN CHQS ………..
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../…….

Địa danh, ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO

Kết quả sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm

cho cán bộ Khung B, Quý ... năm ...

Thực hiện Thông tư số 84/2020/TT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị; Kế hoạch số ....../...../...... ngày tháng ... năm của Ban Chỉ huy quân sự……......về việc tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Khung B, Quý …… năm ……;

Ban Chỉ huy quân sự …………………… báo cáo kết quả, như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

(Đánh giá chung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện).

II. KT QUẢ THỰC HIỆN

1. Thành phần tham gia

- ………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

2. Kết quả sinh hoạt

a) Tổng số cán bộ Khung B: …………; tham gia sinh hoạt: ……………………; đạt ………..%.

b) Đánh giá kết quả sinh hoạt theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này và Biên bản sinh hoạt cán bộ Khung B kèm theo.

3. Kết quả chi trả phụ cấp trách nhiệm

- Tổ chức chi trả (đánh giá chung về tổ chức chi trả) ……………............

- Kết quả chi trả như sau:

+ Tổng số cán bộ Khung B: ………..; đã chi trả: ………; chưa chi trả: ……. (lý do);

+ Tổng số tiền đã chi trả: ………. (bằng chữ).

(Kèm theo bản chụp Bảng danh sách cấp phát phụ cấp cho cán bộ Khung B, Quý …. năm ….).

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ..... NĂM...

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

IV. Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ

1. …………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………/.

 

 

Nơi nhận:
- ………..;
- ………..;
- Lưu: VT …

CHỈ HUY TRƯỞNG
(Chữ ký, đóng dấu)
Cấp bậc, họ và tên

 


Mới hơn Cũ hơn