Đi bộ đội về có được tham gia dân quân tự vệ nữa không?

Đi bộ đội về có được tham gia dân quân tự vệ nữa không?


Tại Điều 10, Luật Dân quân tự vệ 2019. Tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ


1. Công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào Dân quân tự vệ:

a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ.

2. Việc tuyển chọn vào Dân quân tự vệ được quy định như sau:

a) Bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật;

b) Hằng năm, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nơi không có đơn vị hành chính cấp xã do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện trực tiếp tuyển chọn.

3. Quân nhân dự bị chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được tuyển chọn vào đơn vị Dân quân tự vệ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết khoản 1 Điều này.


Như vậy việc tham gia NVQS xuất ngũ về vẫn được tham gia Dân quân tự vệ nếu đáp ứng các điều kiện trên.

Thông thường các đơn vị chưa biên chế đủ quân số dân quân sẽ ưu tiên tuyển chọn những đồng chí bộ đội xuất ngũ vào tham gia dân quân tự vệ giữ chức vụ từ cấp tiểu đội trưởng đến trung đội trưởng các binh chủng DQTV hoặc ưu tiên vào lực lượng Dân quân thường trực của địa phương.

Cách thức đăng kí tham gia Dân quân tự vệ dành cho bộ đội xuất ngũ:

Nếu các đồng chí bộ đội xuất ngũ trở về có nguyện vọng tham gia dân quân để phục vụ địa phương cần chú ý những việc sau:

1. Làm đơn trình bày nguyện vọng muốn tham gia vào DQTV gửi Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để được xem xét.

2. Sau khi được Ban Chỉ huy quân sự cấp xã xem xét quyết định tuyển chọn cần ghi lý lịch Dân quân đầy đủ rõ ràng theo hướng dẫn.

3. Khi đã được tham gia DQTV ở địa phương nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh chỉ huy, điều động của Ban CHQS, Chủ tịch UBND cấp xã và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ khác theo sự phân công và điều động của cấp có thẩm quyền.

Mới hơn Cũ hơn