Tổ chức tự vệ ở cơ quan, tổ chức quy định như thế nào?

Tổ chức tự vệ ở cơ quan, tổ chức quy định như thế nào?


Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 15 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Cơ quan, tổ chức tổ chức tiểu đội, trung đội, đại đội hoặc tiểu đoàn tự vệ. Cơ quan, tổ chức có phương tiện hoạt động trên biển tổ chức tiểu đội, trung đội, hải đội hoặc hải đoàn tự vệ.


Mới hơn Cũ hơn