Tổ chức Dân quân tự vệ ở cấp huyện, cấp tỉnh quy định như thế nào?

 Tổ chức Dân quân tự vệ ở cấp huyện, cấp tỉnh quy định như thế nào?


Trả lời:

Tại khoản 4 Điều 15 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định:

Trên cơ sở tổ chức đơn vị Dân quân tự vệ ở thôn, cấp xã, cơ quan, tổ chức; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự:

- Cấp huyện tổ chức trung đội hoặc đại đội Dân quân tự vệ cơ động, trung đội Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, tiểu đội hoặc trung đội dân quân thường trực.

- Cấp tỉnh tổ chức đại đội Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh; cấp tỉnh ven biển tổ chức hải đội dân quân thường trực.


Mới hơn Cũ hơn