Tổ chức biên chế đơn vị Dân quân tự vệ quy định như thế nào?

Tổ chức biên chế đơn vị Dân quân tự vệ quy định như thế nào?


Trả lời:

Được quy định tại Điều 6 Thông tư số 77/2020/TT-BQP (Nghiên cứu trực tiếp trong văn bản hoặc tại cơ quan quân sự cấp trên)


Mới hơn Cũ hơn