Quân nhân dự bị có được tuyển chọn vào đơn vị Dân quân tự vệ không?

Quân nhân dự bị được tuyển chọn vào đơn vị Dân quân tự vệ trong trường hợp nào?


Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 10 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Quân nhân dự bị chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được tuyển chọn vào đơn vị Dân quân tự vệ.


Mới hơn Cũ hơn