Việc tuyển chọn vào Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Việc tuyển chọn vào Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 10 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định việc tuyển chọn vào Dân quân tự vệ như sau:

a) Bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật;

b) Hằng năm, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nơi không có đơn vị hành chính cấp xã do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện trực tiếp tuyển chọn.


Mới hơn Cũ hơn