Nền biên phòng toàn dân là gì? Thế nào là Nền biên phòng toàn dân?

Nền biên phòng toàn dân là gì? Thế nào là Nền biên phòng toàn dân?


 Nền biên phòng toàn dân là sức mạnh biên phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần và các nguồn lực với phương châm toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường.

Mới hơn Cũ hơn