Dân quân tự vệ làm nhiệm vụ được vắng mặt khi nào? Đi huấn luyện dân quân có được xem xét cho về nhà giải quyết công việc không?

Dân quân tự vệ làm nhiệm vụ được vắng mặt khi nào? Đi huấn luyện dân quân có được xem xét cho về nhà giải quyết công việc không?Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 9 Luật Dân quân tự vệ quy định quản lý Dân quân tự vệ, cụ thể như sau:

a) Dân quân tự vệ khi vắng mặt trong thời gian thực hiện nhiệm vụ phải báo cáo với người chỉ huy trực tiếp để xem xét, quyết định;

b) Dân quân tự vệ tạm vắng trong thời gian từ 03 tháng trở lên phải báo cáo với Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức hoặc người chỉ huy đơn vị tự vệ nơi không có Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức;

c) Chính phủ quy định phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ.


Như vậy Dân quân tự vệ làm nhiệm vụ được vắng mặt hoặc cho về nhà để giải quyết công việc với lý do chính đáng, cấp bách và thực sự cần thiết khi được cấp chỉ huy trực tiếp xem xét quyết định. Các trường hợp dân quân không báo cáo, tự ý vắng mặt là vi phạm.


Mới hơn Cũ hơn