Hướng dẫn về việc hưởng chi trả trợ cấp một lần đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã


 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có Hướng dẫn về việc hưởng chi trả trợ cấp một lần đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cụ thể như sau:

- Theo khoản 2, Điều 33 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và điểm b, khoản 1, Điều 8 Nghị định 72/2020/NĐ-CP. Trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên lục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được trợ cấp; từ 01 tháng đến 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 0,8 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng; từ 07 tháng đến 11 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng.

- Phó Chỉ huy trưởng nghỉ việc vì các lý do thuộc các trường hợp sau được hưởng trợ cấp một lần: Do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công tác; Do hoàn cảnh gia đình khó khăn (kinh tế khó khăn, gia đình neo đơn); Ra nước ngoài để định cư, không vi phạm pháp luật; Dôi dư do sắp xếp tổ chức, bộ máy; Chưa qua đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học tại trường Quân đội; Tự nguyện xin nghỉ việc và được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho nghỉ việc.

- Nguồn kinh phí: Trường hợp chưa tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, kinh phí chi trả trợ cấp một lần do ngân sách địa phương bảo đảm. 

- Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ một lần: Đơn xin nghỉ việc (nêu rõ lý do) được cơ quan nơi công tác xác nhận và đồng ý; Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự công tác; Bảng kê tính phụ cấp đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng theo từng thời điểm; Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (Trường hợp không còn lưu trữ được Quyết định bổ nhiệm, thì phải kèm theo bảng chi trả trợ cấp hàng tháng của từng năm để chứng minh, đối chiếu thời gian thực tế tham gia công tác. Nếu không có Quyết định bổ nhiệm hoặc bảng chi trả phụ cấp, thì phải lập bảng kê quá trình công tác, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Cơ quan xác nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về xác nhận của mình); Các quyết định khen thưởng và các kỷ niệm chương (nếu có).


Mới hơn Cũ hơn