Phạm vi điều chỉnh của Luật Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Phạm vi điều chỉnh của Luật Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Ảnh minh họa

Trả lời:

Tại Điều 1 Luật Dân quân tự vệ quy định như sau:

Luật này quy định về nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dân quân tự vệ.


Mới hơn Cũ hơn