Tham gia Dân quân tự vệ cần đáp ứng những điều kiện gì?

Tham gia Dân quân tự vệ cần đáp ứng những điều kiện gì?


Có rất nhiều bạn trẻ mong muốn được thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ. Tuy nhiên, vẫn chưa nắm được các tiêu chuẩn, điều kiện để được tham gia Dân quân tự vệ. Qua bài viết dưới dqtv.vn sẽ giải đáp cho các bạn về thông tin tham gia dân quân tự vệ cần đáp ứng những điều kiện gì?

Căn cứ pháp lý: Luật Dân quân tự vệ 2019

Thứ nhất, về tiêu chuẩn để được tuyển chọn vào Dân quân tự vệ:

 Điều 10. Tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ

1. Công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào Dân quân tự vệ:

a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ.

Thứ hai, về độ tuổi thực hiện tham gia nghĩa vụ Dân quân tự vệ: 

Điều 8. Độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình

1. Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.


TB tổng hợp

Mới hơn Cũ hơn