Hoàn thành nghĩa vụ quân sự có tham gia lực lượng Dân quân tự vệ được không?

 Hoàn thành nghĩa vụ quân sự có tham gia lực lượng Dân quân tự vệ được không?


Tôi đã hoàn thành Nghĩa vụ quân sự xuất ngũ năm 2020, hiện tôi đã trở về tiếp tục mong muốn tham gia lực lượng Dân quân tự vệ để bảo vệ ANTT và các nhiệm vụ quân sự ở địa phương thì có được không? (Nguyenan1366@....)


Trả lời: 

Căn cứ pháp lý: Luật Dân quân tự vệ 2019

Điều 10. Tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ

1. Công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào Dân quân tự vệ:

a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ.

2. Việc tuyển chọn vào Dân quân tự vệ được quy định như sau:

a) Bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật;

b) Hằng năm, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nơi không có đơn vị hành chính cấp xã do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện trực tiếp tuyển chọn.

3. Quân nhân dự bị chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được tuyển chọn vào đơn vị Dân quân tự vệ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết khoản 1 Điều này.

Thông thường khi Công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Ban CHQS cấp xã sẽ đăng ký công dân đó vào lực lượng Dự bị động viên nếu trong trường hợp chưa được biên chế vào các đơn vị Dự bị thì vẫn có thể tham gia lực lượng Dân quân tự vệ. (Theo Khoản 3, điều 10, Luật Dân quân tự vệ 2019)


TB tổng hợp

Mới hơn Cũ hơn