Thời gian huấn luyện dân quân tự vệ trong thời bình

 Thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật hàng năm trong thời bình của dân quân tự vệKhoản 1 - Điều 28 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Trong thời bình, thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị , pháp luật hằng năm được quy định như sau:

a) Dân quân tự vệ năm thứ nhất là 15 ngày, trừ dân quân thường trực;

b) Dân quân tự vệ năm thứ 2 trở đi là 12 ngày đối với Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế; 07 ngày đối với Dân quân tự vệ tại chỗ;

c) Dân quân thường trực là 60 ngày. 


Thư viện quốc phòng/QPVN

Mới hơn Cũ hơn