THÀNH PHẦN BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ

 THÀNH PHẦN BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃKhoản 1 - Điều 20 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở cấp. Thành phần Ban Chỉ huy quân sự cấp xã bao gồm:


a) Chỉ huy trưởng là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã, sĩ quan dự bị; trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh được gọi vào phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và tiếp tục đảm nhận chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã;


b) Chính trị viên do Bí thư cấp ủy cấp xã đảm nhiệm; 


c) Chính trị viên phó do Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã đảm nhiệm;


d) Phó Chỉ huy trưởng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.


Thư Viện Quốc Phòng/QPVN

Mới hơn Cũ hơn