Trách nhiệm của Tư lệnh Cảnh sát cơ động là gì?

Trách nhiệm của Tư lệnh Cảnh sát cơ động là gì?

Tư lệnh Cảnh sát cơ động có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Cảnh sát cơ động 2022, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Công an về hoạt động của Cảnh sát cơ động.

Căn cứ khoản 1, điều 19, Luật Cảnh sát cơ động 2022.

Mới hơn Cũ hơn