Trách nhiệm của Giám đốc Công an cấp tỉnh về Cảnh sát cơ động?

Trách nhiệm của Giám đốc Công an cấp tỉnh về Cảnh sát cơ động?

Giám đốc Công an cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Cảnh sát cơ động 2022, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Công an.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, điều 19, luật Cảnh sát cơ động 2022.

Mới hơn Cũ hơn