Việc hoãn gọi nhập ngũ và miễn làm nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 do Ủy ban nhân dân cấp nào quyết định?

Việc hoãn gọi nhập ngũ và miễn làm nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 do Ủy ban nhân dân cấp nào quyết định?

Về thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngủ, theo Điều 42 Luật nghĩa vụ quân sự 2015: "1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại Điều 41 của Luật này.

a. Cấp xã

b. Cấp huyện.

c. Cấp tỉnh.


d. Cấp thành phố


Mới hơn Cũ hơn